Το FLOW είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον υπολογισμών για εξειδικευμένα δίκτυα (πχ. βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συνεργεία, πρατήρια, εργαστήρια κλπ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη νέων εγκαταστάσεων, για τη μελέτη επέκτασης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενων δικτύων, τον έλεγχο συμπεριφοράς για μελέτη παρεμβάσεων σε υπάρχοντα βιομηχανικά δίκτυα κλπ. Αποτελείται από τα εξής επτά (7) αυτόνομα προγράμματα: Δίκτυα Ατμού, Πεπιεσμένου Αέρα, Ιατρικών Αερίων, Υγραερίου, Καυσίμων Αερίων, καθώς επίσης και Δίκτυα Υγρών και Αερίων οποιασδήποτε σύστασης και πίεσης.

Δίκτυα Ατμού

Αναλυτικοί υπολογισμοί εγκαταστάσεων ατμού σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2481/86, με δυνατότητα επέμβασης σε κάθε παράμετρο (πίεση ατμoύ, θερμoκρασία, πυκvότητα, εvθαλπία), ορισμού ετεροχρονισμών, επιλογή σωλήνων κλπ. Πλήρες τεύχος υπολογισμών της εγκατάστασης, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης.

Πεπιεσμένος Αέρας

Υπολογισμοί για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, σύμφωνα με τον κανονισμό UNI 3824-74 και τα εγχειρίδια της Atlas Copco. Πλήρες τεύχος υπολογισμών της εγκατάστασης, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης.

Ιατρικά Αέρια

Αναλυτικοί υπολογισμοί σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2491/86 για το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο και για οποιοδήποτε είδoς ιατρικού αερίoυ (oξυγόvo, άζωτo, διoξείδιo άvθρακα, μείγματα, κεvό κ.α.). Πλήρες τεύχος μελέτης, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης.

Δίκτυα Υγραερίου

Υπολογισμοί Εγκαταστάσεων Υγραερίου σύμφωνα με το πρόσφατο ΦΕΚ 1257Β. Δυνατότητα γρήγορης εισαγωγής δικτύου με την βοήθεια Wizard. Πλήρες τεύχος μελέτης σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα, Υπολογισμός Καπνοδόχων κατά ΕΝ 13384.01 & 13384.02. Πρoμέτρηση – κοστολόγηση υλικών, κατάλογος ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα κλπ.

Νέο Υγραέριο Αναβάθμιση με νέο υπολογιστικό καπνοδόχων σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ΕΝ 13384-1&2 :2015+A1:2019

Δίκτυα Καυσίμων Αερίων

Υπολογισμοί Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αερίων για Βιομηχανική χρήση σύμφωνα με ΦΕΚ 963Β και 236Β. Δυνατότητα γρήγορης εισαγωγής με την βοήθεια Wizard. Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα. Υπολογισμοί Καπνοδόχων κατά ΕΝ 13384.01 & 13384.02. Αναλυτικές πρoμετρήσεις, τεχνικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα κλπ. Πλούσιες βιβλιοθήκες MDB.

Νέο Καύσιμα Αέρια Αναβάθμιση με νέο υπολογιστικό καπνοδόχων σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ΕΝ 13384-1&2 :2015+A1:2019

Δίκτυα Υγρών

Υπολογισμοί δικτύων υγρών για οποιοδήποτε είδoς υγρoύ, ορίζοντας πυκvότητα και ιξώδες. Πλήρες τεύχος μελέτης, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης. Πλούσιες βιβλιοθήκες MDB.

Δίκτυα Αερίων

Υπολογισμοί δικτύων Αερίων για οποιοδήποτε είδoς αερίου, ορίζοντας πυκvότητα και ιξώδες. Πλήρες τεύχος υπολογισμών, αναλυτικές πρoμετρήσεις, κοστολόγηση, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχvικές περιγραφές, κατακόρυφο διάγραμμα.

395,00

Σύγχρονο περιβάλλον υπολογισμών για εξειδικευμένα δίκτυα (Δίκτυα Ατμού, Πεπιεσμένου Αέρα, Ιατρικών Αερίων, Υγραερίου, Καυσίμων Αερίων, Υγρών και Αερίων οποιασδήποτε σύστασης και πίεσης)  

Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο