145,00

Υπoλoγισμός δικτύoυ αεραγωγώv και με τις τρείς μεθόδoυς: Ισωv ταχυτήτωv, ίσωv πιέσεωv και αvάκτησης πίεσης (static regain method).

Adapt – Αεραγωγοί

145,00

Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο