480,00

Σύνταξη του ΦΑΥ (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας) σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212/96 και οδηγία 92/57/ΕΟΚ) για την καθοδήγηση των ιδιοκτητών – διαχειριστών του περατωμένου έργου αναφορικά με τους κινδύνους του έργου και των εμπλεκόμενων ατόμων, με την καταγραφή των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και του σχεδίου συντήρησης & επιθεωρήσεων.

 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
Call Now Button