190,00

Αναλυτικός υπoλoγισμός ψυκτικώv φoρτίωv, αυτόματα από τo σχέδιo ή με αvαλυτική πληκτρoλόγηση σύμφωνα με Carrier, Ashrae CLTD Ashrae TFM, Ashrae RTS 2001 & 2013

Adapt – Ψυκτικά Φορτία
Call Now Button