670,00

Αμοιβές Μηχανικών, e-Adeia, ΕΚΚΟ, Προμέτρηση-Προϋπολογισμός, Κατανομή Χιλιοστών, Πρόστιμα Αυθαιρέτων, Πρόστιμα Διατήρησης Ημιϋπαίθριων, & Υπερβάσεων Δόμησης, Χρονικός Προγραμματισμός, Πυρασφάλεια, Θερμομόνωση, Ύδρευσή, Αποχέτευση, Άδειες Μικρής Κλίμακας, Διαχείριση Αποβλήτων, Μελέτη Προσβασιμότητας, Ταυτότητα Κτιρίου

4M ADEIA PLUS (χωρίς Καύσιμα Αέρια)
Call Now Button