1.150,00

Σχεδιαστικός Πυρήνας Fine, Αμοιβές Μηχανικών, e-Adeia, ΕΚΚO, Προμέτρηση-Προϋπολογισμός, Κατανομή Χιλιοστών, Πρόστιμα Αυθαιρέτων, Πρόστιμα Διατήρησης Ημιϋπαίθριων, & Υπερβάσεων Δόμησης, Χρονικός Προγραμματισμός, Πυρασφάλεια, Θερμομόνωση, Ύδρευσή, Αποχέτευση, Καύσιμα Αέρια, Άδειες Μικρής Κλίμακας, Διαχείριση Αποβλήτων, Μελέτη Προσβασιμότητας, Ταυτότητα Κτιρίου

4M ADEIA PROFESSIONAL
Call Now Button