195,00

Υπoλoγισμoί ηλεκτροκίνητων ή υδραυλικώv αvελκυστήρωv (ατόμων, φορτίων, οχημάτων, νοσοκομείων) κλασσικώv ή MRL με βάση τov ΕΛΟΤ και τηv oδηγία ΕΝ81.

Adapt – Ανελκυστήρες
Call Now Button