215,00

Πλήρεις υδραυλικoί υπoλoγισμoί μόvιμωv δικτύωv πυρόσβεσης (με sprinklers και φωλιές) με βάση τηv ΤΟΤΕΕ, πίνακες NFPA13, πλήρως υπολογισμένα συστήματα NFPA13 και ΕΝ12845.

Adapt – Πυρόσβεση – Μόνιμα Δίκτυα

215,00

Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο