100,00

Διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) τεχνικών έργων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010

 

Διαχείριση Αποβλήτων
Call Now Button