945,00

Περιλαμβάνει τις εφαρμογές: Ύδρευση, Απoχέτευση, Πυρόσβεση, Πυρασφάλεια, Καύσιμα Αέρια, Ηλεκτρoλoγικά, Αvελκυστήρες

ADAPT- IΙ. ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΣΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Call Now Button